Tục ngữ Thiệc ác – Quả báo

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Thiệc ác – Quả báo

Tuyển tập Tục ngữ Thiệc ác – Quả báo hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Phụ vợ, không gặp vợ.

Làm việc phi pháp, sự ác đến ngay.

Sống tham, chết thối.

Một đời làm lại, bại hoại ba đời.

Con bò cạp có nọc ở đuôi.

Mưu thâm họa diệc thâm.

Ao sâu tốt cá, độc dạ khốn thân.
Cây khô không lộc, người độc không con.

Ở tinh gặp ma, ở quỷ gặp quái, gian tà gặp nhau.

Oan hồn, hồn hiện.

Sát nhân, giả tử.

Ở hậu gặp hậu, ở bạc gặp bạc.

Đời trước đắp nấm, đời sau ấm mồ.

Thí một chén nước, phước chất bằng non.

Có phúc có phận.

Ở hiền gặp lành.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy