Tục ngữ Sự giúp đỡ

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Sự giúp đỡ

Tuyển tập Tục ngữ Sự giúp đỡ hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Một thời loạn bằng vạn thời bình.

Nhiều no lòng, ít mát ruột.

Nhiều làm phúc, ít làm duyên.

Khó, giúp nhau mới thảo; giàu, trừ nợ không ơn.

Không ai đóng vai vật đứa què.

Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Cành dưới đỡ cành trên.

Lá lành đùm lá rách.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy