Tục ngữ Ngu dốt

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Ngu dốt

Tuyển tập Tục ngữ Ngu dốt hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.
Ba năm ở với người đần, chẳng bằng một lúc đứng gần người khôn.

Thà rằng làm lẽ thứ mười, còn hơn chính thất những người đần ngu.

Ngu si hưởng thái bình.

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.

Bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng.

Già đời còn mang tơi chữa cháy.

Ở đời có bốn chữ ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy