Tục ngữ Dũng cảm – Gan góc

Tục ngữ Yêu – Ghét
Tục ngữ Yêu – Ghét

Tục ngữ Dũng cảm – Gan góc

Tuyển tập Tục ngữ Dũng cảm – Gan góc hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

<script>


Mảng lo khó, bó không chặt.

Không vào hang hổ sao bắt được hổ.

Có cứng mới đứng được đầu gió.

Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.

Thắng không kiêu, bại không nản.

Sóng cả chớ rã tay chèo.

Thua keo này bày keo khác.
Hãy Like Và Share Nếu Bạn Thấy Bài Viết Hữu ích

Sản phẩm bán chạy